fbpx

Algemene voorwaarden DB WEBDEVELOPMENTS Comm.V.

(B2B en B2C)

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID – OVEREEN– KOMST

 1. DB WEBDEVELOPMENTS COMM.V. (hierna: “DUPONT WEBDESIGN”), met zetel te 3665 As, Lanklaarsesteenweg 31, en met ondernemingsnummer 1000.698.817 (info@dupontwebdesign.com of 0477 20 99 33) is een onderneming gespecialiseerd in computerconsultancy-activiteiten, prepress- en premediadiensten, ontwerpen en beheren van websites en webshops, gegevensverwerking en andere aanverwante activiteiten.
 2. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, orderbevestigingen, bestelbonnen en overeenkomsten gesloten tussen DUPONT WEBDESIGN en de klant, alsook de uitvoering ervan. Zij maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen DUPONT WEBDESIGN en de klant. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van de klant. 
 3. De klant zal kennis kunnen nemen van onderhavige algemene voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst. Na kennisname en aanvaarding ervan, zullen deze algemene voorwaarden op de klant van toepassing zijn.
 4. DUPONT WEBDESIGN behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing worden op elke nieuwe overeenkomst. Voor lopende overeenkomsten op het ogenblik van de wijziging, blijven de algemene voorwaarden gelden zoals bestaande tijdens de totstandkoming, tenzij de gewijzigde algemene voorwaarden tijdens de duur van de overeenkomst door de klant worden aanvaard.
 5. Alle bijlagen die zijn toegevoegd aan de offerte, orderbevestiging, overeenkomst of factuur maken integraal deel uit van de contractuele relatie tussen partijen en kunnen een aanvulling, dan wel een wijziging op de algemene voorwaarden inhouden.
 6. Indien zich een situatie zich voordoet dewelke niet geregeld werd in onderhavige algemene voorwaarden, dient deze geïnterpreteerd te worden conform het gemene recht rekening houdende met de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De rechtstreekse leveringen uitgaande van onderaannemers, toeleveranciers etc. gebeuren volgens de voorwaarden van deze laatsten, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de offerte of orderbevestiging en verstaande zijnde dat de aansprakelijkheid van DUPONT WEBDESIGN alleszins begrensd is door onderhavige algemene voorwaarden.
 8. Het aanbod van diensten, goederen en producten geldt zo lang de voorraad strekt. In geval van (tijdelijke) uitputting van de voorraad behoudt DUPONT WEBDESIGN zich het recht voor om de opdracht niet te accepteren, dan wel om in soortgelijke diensten, goederen en producten te voorzien mits goedkeuring van de klant.
 9. Verbintenissen aangegaan door aangestelden van DUPONT WEBDESIGN zijn slechts geldig na bevestiging ervan door een bestuurder of bevoegde gevolmachtigde van DUPONT WEBDESIGN. De aanvaarding van een opdracht door DUPONT WEBDESIGN gebeurt onder voorbehoud van haar (toe)leveranciers waarop zij beroep dient te doen ter uitvoering van de bestelling. Indien een (toe)leverancier de bestelling weigert, verbinden partijen zich tot het onderhandelen van een alternatief dat voor beide partijen als afdoende wordt geacht. In geval er door de fout van de klant een verkeerde bestelling werd geplaatst bij de (toe)leverancier, zal DUPONT WEBDESIGN hier niet voor aansprakelijk kunnen worden gesteld.

ARTIKEL 2 – OFFERTES, BESTELLINGEN EN MEERWERKEN

 • Alle offertes en aanbiedingen van DUPONT WEBDESIGN

zijn vrijblijvend en worden steeds gemaakt onder alle voorbehoud. Tenzij anders is vermeld in de offerte, is deze geldig gedurende een periode van 30 kalenderdagen (B2B en B2C). Indien de klant pas na het verstrijken van de geldigheidsduur ingaat op de offerte, is DUPONT WEBDESIGN niet gebonden aan de in de offerte weergegeven prijzen en modaliteiten. In dat geval zal DUPONT WEBDESIGN de op dat moment geldende prijzen en modaliteiten aan de klant communiceren in een nieuwe offerte. De klant heeft in dat geval de keuze om erop in te gaan of niet.

 • Bestellingen of aanvragen dienen uitsluitend

schriftelijk te worden geplaatst. Een offerte of aanvraag wordt pas bindend door DUPONT WEBDESIGN nadat deze integraal en schriftelijk is bevestigd door DUPONT WEBDESIGN en het voorschot van minstens 35% van de totale offerteprijs is betaald.

 • DUPONT WEBDESIGN ziet toe op een nauwkeurige product-

en dienstenomschrijving. In geval van ernstige afwijking tussen de goederen of diensten en de beschrijving en/of weergave ervan, meldt DUPONT WEBDESIGN dit onverwijld aan de klant en behoudt DUPONT WEBDESIGN zich het recht voor af te zien van uitvoering van de overeenkomst mits restitutie van het reeds betaalde. DUPONT WEBDESIGN is slechts gehouden tot een middelenverbintenis voor wat de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie in offertes, overeenkomsten, orderbevestigingen, bestelbonnen of op de website betreft en draagt geen aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals typfouten.

 • Wijzigingen aan de offerte, bestelbon of overeen-

komst, en aldus aan de opdracht, dienen onverwijld schriftelijk (per aangetekende brief of e-mail) kenbaar gemaakt te worden door de klant en zijn enkel mogelijk na schriftelijke aanvaarding van DUPONT WEBDESIGN. Wijzigingen die worden doorgegeven op het ogenblik dat de opdracht zich reeds in uitvoering bevindt, kunnen niet worden behandeld, tenzij mits goedkeuring van DUPONT WEBDESIGN. Wijzigingen die door de klant worden doorgegeven op het ogenblik dat de opdracht zich reeds in uitvoering bevindt, kunnen niet worden behandeld, tenzij mits goedkeuring van DUPONT WEBDESIGN. In geval van tijdig en aanvaard verzoek, behoudt DUPONT WEBDESIGN zich het recht voor tot het dienovereenkomstig aanpassen van de offerte of prijsopgave. Als een verzoek mondeling gebeurt, is het risico voor het al dan niet uitvoeren van de wijzigingen voor rekening van de klant.

 • Aan de offerte of overeenkomst supplementaire

opdrachten of diensten zullen het recht doen ontstaan op additionele vergoeding in hoofde van DUPONT WEBDESIGN. Deze meerwerken worden aangerekend conform de bepalingen onder artikel 7.2., behoudens in geval van afwijkende schriftelijke afspraken tussen partijen.

 • DUPONT WEBDESIGN behoudt zich het recht voor om een

opdracht te weigeren wanneer deze indruist tegen de toepasselijke wettelijke bepalingen, reglementen of overheidsbevelen, evenals opdrachten waarvan de inhoud strijdig is met de goede naam of waarden waarvoor DUPONT WEBDESIGN staat.

ARTIKEL 3 – VERTEGENWOORDIGING

 •     Door het ondertekenen van de offerte, orderbevestig-

ing, bestelbon of andere overeenkomst verbindt de klant zich definitief.

 •     Iedere persoon of maatschappij die opdrachten

plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren maakt zich sterk voor deze derden en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs indien DUPONT WEBDESIGN akkoord ging met een andere wijze van facturering.

ARTIKEL 4 – ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DUPONT WEBDESIGN

 •     In principe worden de werkzaamheden uitsluitend

uitgevoerd op werkdagen. In geval van uitzonderlijke en bijzondere omstandigheden die werkzaamheden van DUPONT WEBDESIGN in het weekend en/of op feestdagen vereisen, kan hier in onderling overleg evenwel van worden afgeweken. In dat geval behoudt DUPONT WEBDESIGN zich het recht voor tot het aanrekenen van meerwerken conform artikel 7.2.

 •     DUPONT WEBDESIGN zal de door haar te verrichten opdracht

naar beste inzicht en vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en dit binnen een redelijke termijn. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van DUPONT WEBDESIGN het karakter hebben van een inspanningsverbintenis, tenzij afwijkend vastgesteld. Geringe wijzigingen door DUPONT WEBDESIGN in de opdracht die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de werkzaamheden zijn toegestaan. 

 •     Tenzij anders overeengekomen tussen partijen,

behoudt DUPONT WEBDESIGN de volledige vrijheid in het aanwenden van de lay-out.

 •     DUPONT WEBDESIGN is gerechtigd haar rechten of

verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan derden in onderaanneming, teneinde aan de vereisten van goed vakmanschap te voldoen.

 •     DUPONT WEBDESIGN verbindt zich tot het vertrouwelijk

behandelen van alle informatie die haar wordt verstrekt door de klant en zal deze enkel aanwenden ten behoeve van de klant in het kader van de toevertrouwde opdracht.

ARTIKEL 5 – ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

 •     De klant verbindt zich ertoe alle informatie tijdig te

verstrekken die noodzakelijk geacht wordt om de opdracht op doeltreffende wijze te kunnen uitvoeren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het verstrekken van de nodige feedback binnen de 10 kalenderdagen na elke vergadering met DUPONT WEBDESIGN. De klant erkent dat het geven van deze feedback essentieel is voor een vlot verloop van het project. De klant staat verder in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle verstrekte gegevens en feedback. Bij gebreke aan tijdige verstrekking van de correcte informatie of feedback heeft DUPONT WEBDESIGN het recht de uitvoering van de overeenkomt op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende additionele kosten in rekening te brengen conform artikel 7.2., of de overeenkomst te ontbinden ten laste van de klant wegens contractuele wanprestatie in hoofde van de klant. De klant vrijwaart DUPONT WEBDESIGN voor aanspraken van derden wegens schade voortvloeiend uit het onjuist of onvolledig karakter van de verstrekte informatie en gegevens.

 •     De klant erkent het belang van het aanleveren van de

nodige informatie daar DUPONT WEBDESIGN diens dienstverlening hierop baseert. Onder door de klant aan te leveren informatie wordt onder meer verstaan: huisstijl, eventueel merkstijlgids, logo, visitekaartjes, flyers, afbeeldingen die vrij zijn van auteursrechten, logingegevens, het aantal webpagina’s, een overzicht van het aanbod in producten en diensten,  alle andere informatie die relevant is voor het invullen van de vragenlijst tijdens het intakegesprek, alsmede de benodigde feedback na elke vergadering. De klant dient deze informatie aan te leveren in het bestandstype en de kwaliteit of resolutie die DUPONT WEBDESIGN aan de klant gecommuniceerd heeft in de offerte.

ARTIKEL 6 – TERMIJNEN

6.1.                             De uitvoeringstermijn wordt steeds in onderling overleg bepaald, rekening houdende met de omvang en de complexiteit van de opdracht. Wanneer er geen uitvoeringstermijn werd overeengekomen, zal de opdracht uitgevoerd worden binnen een redelijke termijn, dan wel van zodra het verschuldigde voorschot van minstens 35% van de totale offerteprijs werd betaald door de klant.

6.2.                             De opgegeven en overeengekomen termijn is steeds als indicatief te beschouwen. Bij overschrijding kan zij geen aanleiding vormen tot ontbinding van de overeenkomst of enige vorm van schadevergoeding, noch vormt dit een geldige reden tot weigering van betaling door de klant, behoudens in geval van aanzienlijke overschrijding van meer dan 4 maanden met een maximum 5% op de afgesproken prijs niet overschrijdt en enkel wanneer de aanzienlijke overschrijding niet te wijten is aan overmacht of gebeurtenissen in hoofde van de klant.

6.3.                     Indien de opdracht door de klant wordt gewijzigd of de klant bijkomende opdrachten geeft, dewelke door DUPONT WEBDESIGN uitdrukkelijk worden aanvaard, zal de uitvoeringstermijn verlengd worden met de tijd die redelijkerwijze nodig is om deze wijzigingen of bijkomende opdrachten uit te voeren.

ARTIKEL 7 – PRIJZEN EN BETALINGEN

 •     De vermelde prijzen worden weergegeven in euro (€),

en zijn steeds exclusief btw voor klant-ondernemingen en inclusief btw voor klant-consumenten. In deze prijs is steeds 1 uur telefonische opvolging evenals 1 correctieronde inbegrepen. DUPONT WEBDESIGN draagt verder geen verantwoordelijkheid voor wat de bepaling van het juiste btw-tarief betreft. Indien op basis van de aan DUPONT WEBDESIGN meegedeelde informatie een foutief btw-tarief wordt toegepast en DUPONT WEBDESIGN hierdoor schade lijdt, zal DUPONT WEBDESIGN de klant voor deze schade kunnen aanspreken. Behoudens afwijkende schriftelijke afspraken zijn de kosten voor de benodigde materialen en hulpmiddelen voor het uitvoeren van de opdracht en manuren in de prijs inbegrepen.

 •     In onder meer volgende gevallen is DUPONT WEBDESIGN

gerechtigd tot het aanrekenen van een meerprijs ten opzichte van de offerte:

 • Tekstcorrecties;
 • Extra correctieronde;
 • Extra webpagina’s;
 • Wijzigingen aan het formaat;
 • Wijzigingen aan het tekstvolume;
 • Werken bij hoogdringendheid;
 • Integratie van nieuwe functies of plug-ins;
 • Telefonische opvolging na het eerste inbegrepen uur;
 • Implementeren van aanvullende beveiligingsvereisten
 • Extra integratie met systemen of platforms, zoals

                            bijvoorbeeld CRM-systemen;

 • Het maken van foto’s door een fotograaf,

      gefactureerd via DUPONT WEBDESIGN;

 • Alle werkzaamheden en prestaties op vraag van de

klant uitgevoerd buiten de normale werktijd (zoals op   zaterdag, zondag of feestdagen);

 • Overige diensten of opdrachten die niet in de initiële

      offerte werden opgenomen.

De meerprijs wordt in onderling overleg met de klant bepaald. Indien er geen expliciete afspraken worden gemaakt, geldt het uurtarief van € 60,00/u (excl. btw) of € 72,60/u (incl. btw).

Bovendien worden er verplaatsingskosten aangerekend aan een tarief van € 0,75/km (excl. btw) of € 0,91/km (incl. btw).

 • Partijen komen overeen dat een prijsherziening kan worden doorgevoerd door DUPONT WEBDESIGN als volgt. DUPONT WEBDESIGN behoudt zich het recht voor om rekening houdende met objectief meetbare schommelingen in grondstofprijzen, (materiaal)prijzen, lonen en sociale lasten, de overeengekomen prijs aan te passen volgens volgende formule: P1 = P0 x (0,2 + (L1/L0) x 0,4 + (M1/M0) x 0,4), waarbij P1 = prijsniveau in een gegeven jaar, P0 = prijsniveau in jaar 1 (basisniveau), L1 = loonkost in een gegeven jaar, L0 = loonkost in jaar 1 (basisjaar – lonen van kracht 10 kalenderdagen voor offerte), M1 = materieelkost in een gegeven jaar, M0 = materieelkost in jaar 1 (basisjaar – prijzen van kracht 10 kalenderdagen voor offerte). Hierbij is onderhavig beding slechts toepasselijk tot een bedrag van maximum 80% van de eindprijs, het beding verwijst naar parameters die reële kosten vertegenwoordigen en iedere parameter is alleen toepasselijk op dat gedeelte van de prijs dat beantwoordt aan de kosten die het vertegenwoordigt. In geval van een prijsstijging van meer dan 15% ten opzichte van de overeenkomst, verbindt DUPONT WEBDESIGN zich er evenwel toe de overeenkomst in onderling overleg met de klant te herzien en vooraleer de nieuwe prijs van kracht wordt, heeft de klant in dat geval het recht om de overeenkomst te beëindigen. DUPONT WEBDESIGN vermeldt op haar facturen of zij toepassing maakt van de formule en vermeldt hierop de gedetailleerde berekening.
  • De kostprijs voor goederen of diensten aangeleverd door derden in uitvoering van de overeenkomst wordt vervat in de offerte en facturatie van DUPONT WEBDESIGN en wordt door DUPONT WEBDESIGN in rekening gebracht bij de klant.
  • Zodra de bestelbon, offerte of orderbevestiging wordt aanvaard door DUPONT WEBDESIGN, bestaat er een betalingsverplichting in hoofde van de klant (aangezien de overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen). Deze betalingsverplichting mag enkel opgeschort worden indien er sprake is van opzettelijke tekortkomingen in hoofde van DUPONT WEBDESIGN, en dit beperkt tot het gedeelte van de opdracht waarop de vermeende tekortkoming betrekking heeft. De klant dient in dergelijk geval per schriftelijke kennisgeving (aangetekende brief of e-mail) het bewijs van de betreffende tekortkoming te leveren vóór het verstrijken van de betalingstermijn conform artikel 7.9.
  • De leveringen en diensten zijn contant betaalbaar, per overschrijving, elektronische betaling of bankcheque afhankelijk van de opdracht of dienstverlening. Alle betalingen dienen te gebeuren op het adres van de zetel van DUPONT WEBDESIGN.
  • DUPONT WEBDESIGN  behoudt zich het recht voor tot het vragen van een voorschot van minstens 35% van de totale offerteprijs. Afhankelijk van de omvang van de betrokken opdracht, behoudt DUPONT WEBDESIGN zich daarnaast het recht voor tot het werken met tussentijdse facturatie.
  • Opmerkingen met betrekking tot de factuur dienen uiterlijk binnen de 5 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk (per aangetekende zending of per e-mail) kenbaar gemaakt te worden aan DUPONT WEBDESIGN.

Voor de klant-onderneming

 • Bij gebreke aan tijdige betaling door de klant-onderneming heeft DUPONT WEBDESIGN vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op moratoire interesten, waarbij de interestvoet gelijk is aan de wettelijke interestvoet overeenkomstig de Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002. Bij niet-betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag verhoogd worden met 10% ten titel van forfaitaire schadeloosstelling met een minimum van € 150,00, en een bedrag van € 75,00 euro ter dekking van de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten, verschuldigd zijn. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten en dit onverminderd het recht van DUPONT WEBDESIGN voor het vorderen van meerschade. Bovendien zal bij laattijdige betaling het resterende saldo en/of de nog niet vervallen facturen integraal en onmiddellijk opeisbaar worden.

Voor de klant-consument

 • Bij gebreke aan tijdige betaling door de klant-consument houdt DUPONT WEBDESIGN zich eraan eerst een kosteloze herinnering te versturen aan de betrokken klant-consument. DUPONT WEBDESIGN erkent dat deze eerste herinnering de vorm dient aan te nemen van een ingebrekestelling, die minimaal de gegevens bevat zoals bepaald in artikel XIX.2, § 3 WER. DUPONT WEBDESIGN zal hierna een wettelijke wachttermijn respecteren van ten minste veertien kalenderdagen, dewelke ingaat vanaf de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de klant-consument per post, of in geval van elektronische verzending vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering elektronisch werd overgemaakt aan de klant-consument. DUPONT WEBDESIGN behoudt zich het recht om na het verstrijken van deze termijn moratoire interesten te kunnen vorderen overeenkomstig artikel XIX.4, eerste lid, 1° WER. Bovendien zal voor de klant-consument pas na het volbrengen van bovenstaande formaliteiten het factuurbedrag verhoogd kunnen worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, en dit rekening houdend met de begrenzingen zoals bepaald in artikel XIX. 4, eerste lid 2° WER. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten en dit onverminderd het recht van DUPONT WEBDESIGN voor het vorderen van meerschade.
 • DUPONT WEBDESIGN behoudt zich het recht voor om bij gebreke aan tijdige betaling van de factuur de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst op te schorten, dan wel met onmiddellijke ingang te beëindigen op kennisgeving per aangetekende post, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant.
  • DUPONT WEBDESIGN behoudt zich het recht voor om schuldvorderingen ten opzichte van de klant te compenseren met eventuele financiële vorderingen van de klant opzichtens DUPONT WEBDESIGN, ook indien er geen samenhang voorhanden is.

ARTIKEL 8 – DOMEINNAMEN, WEBHOSTING EN ONDERHOUDSCONTRACTEN

 •     Diensten met betrekking tot domeinnamen, webhost-

ing, mailboxen, support, onderhoud en/of andere periodieke dienstverleningen

zoals bijvoorbeeld SEO-diensten, worden standaard aangeboden voor een periode van minstens twaalf maanden. Opzegging van dergelijke periodieke dienstverleningen kan door beide partijen worden gedaan, mits dit uiterlijk twee maanden vóór de vervaldatum van de contracttermijn geschiedt door middel van een met reden omkleed schrijven (per e-mail of aangetekende brief). Vroegtijdige beëindiging van een periodieke dienstverlening door de klant, geeft de klant geen aanspraak op restitutie voor de nog resterende contractduur.

 •      DUPONT WEBDESIGN kan niet aansprakelijk worden

gehouden voor enige schade die voortvloeit uit gebreken in de dienstverlening met betrekking tot webhosting, ongeacht de oorzaak van dergelijke gebreken.

 • De registratie van een domeinnaam geschiedt standaard op naam van de klant, behoudens andersluidend schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Daar het registreren van een domeinnaam mede bepaald wordt door nationale en internationale regelgeving, kan DUPONT WEBDESIGN geen enkele garantie bieden met betrekking tot de registratie van de door de klant gewenste domeinnaam, zelfs indien blijkt dat deze nog beschikbaar is op het moment van de aanvraag. De verbintenis van DUPONT WEBDESIGN betreft hier dan ook een inspanningsverbintenis. Voor wat betreft de .be-domeinnamen verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden voor eindgebruikers zoals vastgesteld door DNS vzw, dewelke consulteerbaar zijn op www.dnsbelgium.be

ARTIKEL 9 – BEWARING

9.1.                             Behoudens uitdrukkelijk overeengekomen in een voorafgaandelijke overeenkomst tussen partijen, is DUPONT WEBDESIGN niet gehouden tot de bewaring of archivering van bestanden na oplevering aan de klant.

9.2.                             Ingeval de klant toch om bewaring verzoekt, gebeurt dit steeds op risico van de klant. DUPONT WEBDESIGN is bijgevolg niet aansprakelijk voor beschadigingen of verlies aan de te bewaren bestanden, behalve in geval van opzet of zware fout conform artikel 13.6.

9.3.                             DUPONT WEBDESIGN is niet verantwoordelijk voor data opgeslagen op harde schijven van de klant, noch voor back-ups of back-upsystemen.

ARTIKEL 10 – CORRECTIES

10.1.                           Wijzigingen in het oorspronkelijk order van welke aard ook (in de tekst, in de bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten etc.), schriftelijk of op een andere wijze, door of namens de klant aangebracht, worden aan de klant doorgerekend aan een meerprijs conform artikel 7.2., en verlengen vanzelfsprekend de uitvoeringstermijn.

10.2.                           Mondelinge, telefonische of per sociale media meegedeelde correcties door de klant zijn op risico van de klant en worden in geval van betwisting slechts erkend wanneer deze schriftelijk bevestigd werden door DUPONT WEBDESIGN.

ARTIKEL 11 – GEBRUIK VAN DRONES

11.1.                           DUPONT WEBDESIGN is houder van een geldig UAS-operatornummer. Dit nummer is steeds duidelijk zichtbaar op alle door haar gebruikte drones, in overeenstemming met de vereisten voor traceerbaarheid en verantwoordelijkheid.

11.2.                           DUPONT WEBDESIGN erkent het belang van privacy- en gegevensbescherming en verbindt zich ertoe de toepasselijke privacywetgeving na te leven bij het uitvoeren van drone-operaties.

11.3.                           DUPONT WEBDESIGN zal enkele drone-operaties uitvoeren binnen de toegestane categorieën en zones. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het opereren binnen de “open categorie”, met name in subcategorieën A1 en A3, waarbij:

– In subcategorie A1 enkel kleine dronetypes C0 en C1 evenals sommige lichte ‘legacy drones’ worden gebruikt in de nabijheid van mensen en gebouwen;

– In subcategorie A3 voldoende afstand zal bewaard worden van mensen en gebouwen met grotere en/of oudere drones, om veiligheid en naleving van de toepasselijke regelgeving te waarborgen.

11.4.                           DUPONT WEBDESIGN hanteert steeds de nodige veiligheidsprocedures bij het uitvoeren van drone-operaties. Dit omvat het implementeren van voorzorgmaatregelen voor bijvoorbeeld botsingen, het respecteren van no-fly zones en het handhaven van een veilige afstand van verboden of gevoelige gebieden.

ARTIKEL 12 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1.                           DUPONT WEBDESIGN blijft eigenaar van alle in het kader van de dienstverlening aangewende of aangeleverde werken en bijhorende intellectuele rechten tot aan de integrale betaling door de klant. DUPONT WEBDESIGN behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaandelijke verwittiging de geleverde werken (bv. website) terug te nemen indien de klant dienst betalingsverbintenis niet (tijdig) naleeft, zelfs indien er reeds incorporatie, vermenging of verwerking met andere werken heeft voorgedaan. Eventueel betaalde voorschotten blijven verworven bij wijze van compensatie van de mogelijke verliezen die DUPONT WEBDESIGN lijdt bij de reeds aangevatte dienstverlening.

ARTIKEL 13 – GARANTIES, GEBREKEN EN BURGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

13.1.                           De klant heeft de verplichting om via een met reden omkleed schrijven (aangetekende brief of e-mail) tekortkomingen met betrekking tot de geleverde diensten te melden aan DUPONT WEBDESIGN en dit binnen de 10 kalenderdagen nadat de diensten zijn geleverd. Bij gebreken of tekortkomingen die tijdig werden gemeld en waarvan DUPONT WEBDESIGN meent dat deze gegrond zijn, beschikt zij over een termijn van 30 kalenderdagen om hieraan tegemoet te komen, alvorens de klant beroep kan doen op diens overige rechten (ontbinding, schadevergoeding, etc.). Bij gebreke aan (tijdige) reactie, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de geleverde diensten, en kan de klant geen aanspraak maken op een schadevergoeding.

13.2.                           Gebreken in de uitvoering of niet-conformiteit van de dienstverlening, dewelke zichtbaar waren op het ogenblik van het uitvoeren van de toevertrouwde opdracht en waarvan de klant wordt geacht kennis genomen te hebben, worden gedekt door de aanvaarding van de dienstverlening en komen niet in aanmerking voor enige vorm van schadeloosstelling door DUPONT WEBDESIGN, onverminderd of deze voortvloeien uit handelingen of omissies in hoofde van DUPONT WEBDESIGN. Deze aanvaarding kan uitdrukkelijk, dan wel stilzwijgend plaatsvinden.

13.3.                           Voor gebreken in de uitvoering, dewelke onzichtbaar waren op het ogenblik van de beëindiging van de opdracht, zal DUPONT WEBDESIGN tot geen vrijwaring gehouden zijn, tenzij deze het gevolg zijn van een zware fout, opzettelijke fout, bedrog, dan wel fraude. De klant is verplicht DUPONT WEBDESIGN te verwittigen binnen de 10 kalenderdagen vanaf het ogenblik dat een tekortkoming of gebrek wordt vastgesteld of men zich hiervan bewust geweest moest zijn. Dit door middel van een met reden omkleed schrijven (per e-mail of aangetekende brief), inclusief foto’s. Bij gebreke aan (tijdige) reactie, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de geleverde werkzaamheden, en kan de klant geen aanspraak maken op een schadevergoeding. Bij gebreken die tijdig worden gemeld en waarvan DUPONT WEBDESIGN meent dat deze gegrond zijn, beschikt zij over een termijn van 30 kalenderdagen om tegemoet te komen aan de vermeende tekortkoming, alvorens de klant beroep kan doen op diens overige rechten (ontbinding, schadevergoeding, etc.).

13.4.                           DUPONT WEBDESIGN is daarenboven nooit aansprakelijk voor:

                                    – Schade aan data;

                                    – Schade aan software;

                                    – Schade aan gegevensdragers;

                                    – Schade voortvloeiend uit spellings-, taalkundige  

                     of grammaticale fouten;

– Schade voortvloeiend uit de achteruitgang van programma’s en apparatuur dewelke bij aanvang van de overeenkomst reeds    eigendom waren van de klant.

13.5.                           Het recht op garantie en/of waarborg komt te vervallen wanneer a) de klant zich voor de melding van een gebrek niet houdt aan hetgeen onder artikel 13.1. en 13.3. werd bepaald, b) de klant zich niet als een voorzichtig en redelijk persoon ontfermd heeft over de diensten conform het normale doel waarvoor deze bestemd zijn, met inbegrip van periodiek onderhoud of c) wanneer er manipulatie van de diensten door de klant of door een derde heeft plaatsgevonden.

13.6.                           DUPONT WEBDESIGN kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor opzet, zware fout of voor die van aangestelden of lasthebbers, fraude of bedrog, alsook voor het niet uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken. Gebreken dewelke intrinsiek aanwezig waren in het behandelde object, dan wel voortvloeien uit verkeerdelijk verschafte informatie of uitdrukkelijke instructies door de klant, kunnen geen aanleiding tot aansprakelijkheid geven in hoofde van DUPONT WEBDESIGN. Ook gebreken aan de hard-software en randapparatuur van de klant waarop de dienstverlening wordt uitgevoerd (bv. incompatibele software, verouderde besturingssystemen, eigenhandig ingrijpen van de klant op de digitale gebruikservaring, etc.) geven geen aanleiding tot aansprakelijkheid van DUPONT WEBDESIGN.

13.7.                  De klant vrijwaart DUPONT WEBDESIGN in hoofdsom, kosten en interesten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade (beweren) geleden te hebben, in het bijzonder in toepassing van artikel 544 B.W./artikel 3.101 Nieuw B.W. inzake burenhinder.

13.8.                  In geval van aansprakelijkheid in hoofde van DUPONT WEBDESIGN blijft de vergoedbare schade beperkt tot directe materiële schade en letselschade die het rechtstreekse gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming en is de maximale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de verzekering tussenkomst verleent, dan wel beperkt tot 10% van het factuurbedrag, met een maximum van € 500,00, voor de betrokken werkzaamheden indien de verzekering geen dekking verleent. DUPONT WEBDESIGN heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten bij een in België gevestigde verzekeraar. Op eenvoudig verzoek kan aan de klant een verzekeringsattest worden bezorgd. Dit attest bevat algemene informatie met betrekking tot de door DUPONT WEBDESIGN afgesloten burgerlijke aansprakelijkheidspolis. Verder is DUPONT WEBDESIGN niet aansprakelijk voor vermogensschade, indirecte schade of gevolgschade.

13.9.                  Iedere vordering van de klant tot schadevergoeding dient steeds te worden ingesteld binnen een termijn van 3 maanden nadat de feiten waarop deze vordering wordt gebaseerd gekend waren door de klant of redelijkerwijze gekend konden zijn. Indien de vordering niet binnen deze termijn wordt ingesteld, komt deze te vervallen wegens verjaring.

ARTIKEL 14 – OVERMACHT EN BEËINDIGING OVEREENKOMST

Overmacht en verandering van omstandigheden

14.1.                   In geval van tijdelijke overmacht worden de verplichtingen van DUPONT WEBDESIGN onder deze overeenkomst, geschorst of beperkt gedurende de periode van overmacht zonder enige aansprakelijkheid in hoofde van DUPONT WEBDESIGN.

14.2.                   Onder overmacht dient te worden verstaan: elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van DUPONT WEBDESIGN die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van diens verbintenis, zoals, maar niet beperkt tot pandemie, langdurige ziekte, overlijden, wilde staking of lockdown, vertraging in aanlevering of uitputting van materialen, langdurige hacking van software, het niet tijdig opleveren van werken door andere aannemers waarvan DUPONT WEBDESIGN afhankelijk is, extreme weersomstandigheden, faillissement leverancier, het niet ter beschikking zijn van water of elektriciteit, technische storing, embargo’s, wettelijke verplichtingen, terrorisme of oorlog.

14.3.                   Indien door overmacht de overeenkomst gedurende zes maanden, niet kan uitgevoerd worden en aldus niet meer als tijdelijk aanzien kan worden, hebben zowel DUPONT WEBDESIGN als de klant het recht om de overeenkomst door middel van aangetekend schrijven te herzien of te beëindigen, zonder dat schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij. De klant is gehouden tot het vergoeden van alle door DUPONT WEBDESIGN tot op dat ogenblik geleverde prestaties en gemaakte kosten. In het geval de overmacht te wijten is aan de uitputting van materialen of het faillissement van leveranciers is DUPONT WEBDESIGN in afwijking van hetgeen in deze bepaling werd opgenomen, gerechtigd om in een vervanging door gelijkwaardige materialen te voorzien. DUPONT WEBDESIGN zal de klant hiervan in kennis stellen, dewelke op zijn beurt het recht heeft om bezwaar te uiten, waarna er in onderling overleg naar een oplossing toe gewerkt zal worden.

Annulering/vroegtijdige opzegging

14.4.                   Indien de overeenkomst door de klant eenzijdig, geheel of deels, uitdrukkelijk of impliciet, voortijdig opgezegd wordt, heeft DUPONT WEBDESIGN van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op 1) betaling door de klant van de reeds uitgevoerde werkzaamheden, de reeds door DUPONT WEBDESIGN gemaakte kosten en de reeds geleverde materialen, en 2) bijkomend een door de klant te betalen beëindigingsvergoeding voor de gederfde winst forfaitair begroot op 30% van de offerteprijs van de opdracht met een minimum van € 250,00. Deze forfaitaire vergoeding laat het recht van DUPONT WEBDESIGN om betaling te vorderen van een aantoonbare hoger werkelijk geleden schade onverlet.

14.5.                   De klant kan de overeenkomst met DUPONT WEBDESIGN na het versturen van een aangetekende ingebrekestelling waarin een ultieme respijttermijn wordt gegund aan DUPONT WEBDESIGN, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder vergoeding noch inachtneming van een opzeggingstermijn ontbinden, in geval van een ernstige contractuele wanprestatie door DUPONT WEBDESIGN.

Ontbinding wegens ernstige contractuele wanprestatie

14.6.                   DUPONT WEBDESIGN kan de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, zonder vergoeding, schadeloosstelling of inachtneming van een opzeggingstermijn ontbinden, in geval van een ernstige contractuele wanprestatie door de klant. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de volgende punten niet-limitatief zullen worden beschouwd als ernstige contractuele wanprestatie: de niet-betaling van het voorschot en/of de facturen van DUPONT WEBDESIGN, het niet tijdig verschaffen van de noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de opdracht, fraude, verduistering, slechtmaking van DUPONT WEBDESIGN door de klant, faillissement, liquidatie, kennelijk onvermogen of vermoeden van insolvabiliteit van de klant. Het recht van DUPONT WEBDESIGN om de overeenkomst in dit geval te ontbinden, laat diens recht op vergoeding van de reeds uitgevoerde werkzaamheden en aangeleverde materialen onverlet.

ARTIKEL 15 – ZEKERHEDEN EN PAND

15.1.                           Tot waarborg van de betaling van de door de klant aan DUPONT WEBDESIGN verschuldigde sommen in hoofdsom, rente en kosten, geeft de klant ten voordele van DUPONT WEBDESIGN in pand:

15.2.                           Al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen opzichtens DUPONT WEBDESIGN (als schuldenaar van de schuldvordering(en), erkent DUPONT WEBDESIGN uitdrukkelijk kennis te nemen van het pand.

15.3.                           Al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook. Bedoelt worden onder meer vorderingen van de klant uit handelscontracten, vorderingen van de klant uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen van de klant uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen van de klant uit hoofde van pensioenen, vorderingen voortvloeiend uit de beroeps- en handelsactiviteit van de klant, vorderingen van de klant op bank- of andere financiële instellingen, vorderingen van de klant in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, vorderingen van de klant uit hoofde van verzekeringen, vorderingen van de klant op de overheid en andere publiekrechtelijke rechtspersonen, vorderingen van de klant met betrekking tot de sociale zekerheid. Voormelde opsomming is exemplatief.

15.4.                           Het pand op schuldvorderingen maakt de klant inningsonbevoegd.

15.5.                           DUPONT WEBDESIGN is ertoe gerechtigd om de debiteur van de verpande schuldvordering(en) van zijn klant in kennis te stellen van de verpanding, en alles te doen om dit pand tegenwerpelijk te maken aan derden, dit op kosten van de klant die de schuldvordering(en) in pand gaf.

15.6.                           Op eerste verzoek van DUPONT WEBDESIGN deelt de klant alle nuttige informatie mee die DUPONT WEBDESIGN in staat stelt om tot inning van de verpande schuldvordering(en) over te gaan.

15.7.                           DUPONT WEBDESIGN zal de uit hoofde van de verpande schuldvordering(en) verschuldigde sommen rechtstreeks kunnen innen opzichtens de debiteur van de verpande schuldvordering(en), zonder voorafgaande ingebrekestelling van deze laatste.

15.8.                           Indien de klant nalaat om binnen de 14 kalenderdagen vanaf het eerste verzoek van DUPONT WEBDESIGN alle nuttige informatie m.b.t. de identiteit van de debiteur van de verpande schuldvordering(en) te verschaffen, houdt dit een toerekenbare niet-nakoming door de klant uit, dewelke zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding kan geven tot een ontbinding van rechtswege van de overeenkomst lastens de klant, onverminderd het recht van DUPONT WEBDESIGN op een forfaitaire schadevergoeding van tweehonderdvijftig (€ 250,00).

15.9.                           Het akkoord met onderhavige algemene voorwaarden veronderstelt de toelating en het mandaat aan DUPONT WEBDESIGN om, bij gebreke aan kennisgeving binnen de 14 kalenderdagen vanaf het eerste verzoek door DUPONT WEBDESIGN de relevante informatie omtrent de schuldvorderingen van de klant op te vragen bij de Ontvanger van de btw.

ARTIKEL 16 – INTELLECTUELE EIGENDOMS- RECHTEN

16.1.                           De (bron)codes, scripts, ontwerpen, documenten, ideeën, procestechnieken en andere creaties die in het kader van de dienstverlening worden aangewend of gecreëerd blijven de uitsluitende intellectuele eigendom van DUPONT WEBDESIGN, met een louter gebruiksrecht voor de klant. Ook merken, octrooien, handelsnamen, auteursrechten, sui generis beschermingsregimes en knowhow met betrekking tot de producten en diensten zullen steeds en onherroepelijk intellectuele en industriële eigendom zijn en blijven van DUPONT WEBDESIGN. Alle door de klant aangeleverde informatie, bestaande uit o.m. bedrijfsstrategieën, foto’s en bestanden, blijven evenwel eigendom van de klant of de rechthebbende derde.

16.2.                           Het is de klant verder niet toegestaan de informatie, knowhow, documenten, ideeën of procestechnieken, dewelke tot de uitsluitende intellectuele eigendom van DUPONT WEBDESIGN behoren, te imiteren, te wijzigen of te modificeren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van DUPONT WEBDESIGN.

16.3.                           Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen, is het de klant niet toegestaan om

vertrouwelijke informatie, die expliciet als zodanig is aangeduid of die redelijkerwijze als vertrouwelijk beschouwd dient te worden, of enige informatie die eigendom is van of onder controle van DUPONT WEBDESIGN valt, inclusief maar niet beperkt tot de creaties beschermd onder intellectuele eigendomsrechten van DUPONT WEBDESIGN, te reproduceren, openbaar te maken of aan derden kenbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DUPONT WEBDESIGN op straffe van een schadevergoeding die forfaitair wordt vastgesteld op minstens 20% van de totale offerteprijs van de uitgevoerde opdracht, onverminderd het recht op een eventueel hogere vergoeding voor bewezen meerschade.

16.4.                           De URL’s van de webportalen die privé toegang bieden, alsook eventuele privé inlogcodes mogen onder geen beding worden doorgegeven aan derden.

ARTIKEL 17 – GEBRUIK NAAM

17.1.                           DUPONT WEBDESIGN heeft het recht om de naam, het logo, desgevallend brochures of andere realisaties van de klant te gebruiken voor promotionele doeleinden, waaronder publicatie van haar naam en logo op de website of sociale media van DUPONT WEBDESIGN, alsook voor het gebruik van interne doeleinden.

17.2.                           DUPONT WEBDESIGN heeft het recht om haar eigen naam en logo zichtbaar te maken op de geleverde werken of geleverde websites en webshops. Indien de klant niet wenst dat DUPONT WEBDESIGN haar naam en logo zichtbaar maakt op de geleverde werken, waaronder websites en webshops, kan hierover in onderling overleg een overeenkomst worden bereikt. Er zal dan een prijs worden bepaald die de klant verschuldigd is aan DUPONT WEBDESIGN voor het afzien van dit recht.

17.3.                           De klant mag de naam van DUPONT WEBDESIGN niet gebruiken zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DUPONT WEBDESIGN.

ARTIKEL 18 – PRIVACY- EN GEGEVENS- BESCHERMING

 1.       DUPONT WEBDESIGN erkent het belang van een veilige

verwerking van persoonsgegevens (waaronder naam, adres, e-mailadres, locatiegegevens en overige persoonlijke data van natuurlijke personen) conform de heersende nationale regelgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018, alsmede Verordening (EU) 2016/679 en tracht deze na te leven.

18.2.       De door DUPONT WEBDESIGN verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend aangewend worden ter uitvoering van de opdracht op basis

van de contractuele relatie tussen partijen, het gerechtvaardigd belang of op basis van een andere rechtvaardigingsgrond. DUPONT WEBDESIGN erkent de persoonsgegevens steeds vertrouwelijk te zullen verwerken ten behoeve van of in opdracht van de klant.

 1.        DUPONT WEBDESIGN garandeert dat persoonsgegevens

verzameld en verwerkt worden op een transparante wijze en dit enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Iedere verwerking wordt beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de verwerking plaatsvindt. DUPONT WEBDESIGN verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: uitvoering van de overeenkomst, boekhoudkundige doeleinden en wettelijke verplichtingen. DUPONT WEBDESIGN ziet er op toe dat de persoonsgegevens correct worden geregistreerd en geactualiseerd indien nodig.

 1. Door beroep te doen op de dienstverlening van DUPONT WEBDESIGN aanvaardt de klant dat deze gegevens verwerkt kunnen worden. DUPONT WEBDESIGN maakt gebruik van subverwerkers die in opdracht en onder toezicht van DUPONT WEBDESIGN persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkingen zullen ten allen tijden beperkt worden tot het strikt noodzakelijke voor het uitvoeren van de respectievelijke opdracht. Behoudens in relatie tot de medewerkers en subverwerkers die in het kader van de dienstverlening betrokken worden, zal DUPONT WEBDESIGN geen persoonsgegevens uitwisselen met derden, tenzij dit a) noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, b) voortvloeit uit wettelijke bepalingen, gerechtelijke- of overheidsbevelen of c) in geval van uiterste noodzaak.
  1. DUPONT WEBDESIGN verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan, rekening houdende met de stand van de techniek, de gebruiken in de betrokken sector, en de aard van de verwerking.
  1. De klant heeft het recht op inzage, kosteloze verbetering en/of weglating van diens verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens toestemming in te trekken of om de overdraagbaarheid van diens gegevens te verzoeken. De door DUPONT WEBDESIGN verzamelde gegevens kunnen geraadpleegd worden na schriftelijk verzoek aan DUPONT WEBDESIGN (3665 As, Lanklaarsesteenweg 31, of info@dupontwebdesign.com).
  1. De persoonsgegevens die voor het opmaken van de offerte of het uitvoeren van de opdracht worden opgevraagd, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van de desbetreffende dienstverlening. Indien DUPONT WEBDESIGN de gegevens voor een langere periode bewaart, baseert zij zich hier ten alle tijden voor op de nodige rechtvaardigingsgronden, waaronder de wettelijke verplichtingen inzake boekhouding, aansprakelijkheid en garantie.
  1. Vragen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen gericht worden aan het centrale contactpunt bij DUPONT WEBDESIGN (info@dupontwebdesign.com of 0477 20 99 33). Voor meer informatie kan u steeds de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). 

ARTIKEL 19 – GEEN ONEVENWICHTIGHEID TUSSEN RECHTEN EN PLICHTEN VAN PARTIJEN – RISICOVERDELING – VERDISCON- TEERD IN DE VERGOEDING

19.1.       Partijen bevestigen uitdrukkelijk dat de rechten en plichten zoals opgenomen in onderhavige algemene voorwaarden de consensus

tussen partijen en derhalve de werkelijke wil van partijen inhouden. Deze algemene voorwaarden brengen hierin dan ook geen onevenwichtigheid teweeg. De in onderhavige algemene voorwaarden bedongen risicoverdeling werd verdisconteerd in de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 20 – NIETIGHEID

20.1.      Elk artikel van onderhavige algemene voorwaarden dient te worden geïnterpreteerd op een wijze die verenigbaar is met de toepasselijke

wetgeving. Eventuele nietigheid van een clausule zal niet de nietigheid van de volledige overeenkomst met zich meebrengen. De overeenkomst zal in dit geval worden hervormd en afgedwongen alsof de nietige clausule nooit opgenomen is geweest. Partijen zullen in dat geval tot een nieuwe overeenkomst trachten te komen waardoor zoveel mogelijk eenzelfde doelstelling of economisch evenwicht tussen partijen wordt bereikt als de niet afdwingbare bepaling bewerkstelligde.

ARTIKEL 21 –TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

 •      De overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende

handelingen worden exclusief beheerst door het Belgische Recht en dienen overeenkomstig de Belgische wetgeving te worden geïnterpreteerd.

21.2.      Uitsluitend de rechtbanken behorende tot het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van DUPONT WEBDESIGN is gevestigd, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de klant en DUPONT WEBDESIGN die uit de overeenkomst of de toepassing van de algemene voorwaarden voortvloeien of hiermee enig verband houden.